Kurzy Národohospodárskej Fakulty Ekonomickej Univerzity

Seminár z mikroekonomických politík I.

Učastníci kurzu sa naučia fundamentálne princípy empirickej ekonomickej analýzy. Budú schopní porozumieť číselným výsledkom empirických analýz z vedeckých a odborných publikácií. Naučia sa identifikovať kľúčové prvky dobre spravenej ekonomickej analýzy a kriticky zhodnotiť nedostatky nesprávnych ekonomických analýz. Naučia sa rozlišovať medzi podstatnými otázkami, ktoré môžu spochybniť výsledky ekonomických analýzy a menej relevantnými problémami. Naučia sa formulovať otázky v takej podobe, ktorá umožňuje empirické preskúmanie. Na praktických príkladoch si precvičia fundamentálne zručnosti v empirickej ekonomickej analýze.

Hlavnou cieľovou skupinou sú uchádzači, ktorí pracujú na analytických oddeleniach, ale priamo nie sú zodpovední za samotnú tvorbu pokročilých empirických analýz. Zároveň sa však od nich očakáva, že empirickým analýzam porozumejú, prispejú do diskusie pri ich tvorbe a prípadne na nich participujú prípravou podkladov, prehľadom literatúry, či zostavovaním údajov.

Ďalšou cieľovou skupinou sú uchádzači na pozíciách junior analytik, ktorí majú vedomosti z empirickej ekonomickej analýzy, od ktorých sa očakáva samostatná práca na jednoduchých ekonomických analýzach. Sú to uchádzači, ktorí majú čiastkové, rozptýlené, informácie o ekonomickej analýze, ale cítia potrebu nadobudnutia silných základov, aby získali istotu pri ich tvorbe a vyhli sa jednoduchým chybám, ktoré by mohli spochybniť celú analýzu.

Kurz je vhodný aj pre vrcholových manažérov, riaditeľov, vedúcich oddelení a právnikov, ktorí prichádzajú do styku s výsledkami z rôznych ekonomických analýz, či už z externého prostredia alebo od interných analytických útvarov. Pochopením základných princípov ekonomickej analýzy budú schopní  lepším spôsobom vyhodnotiť relevantnosť ekonomických analýz, s ktorými prídu do styku, ako aj kriticky zhodnotiť slabé/silné stránky týchto analýz, a naformulovať požiadavky pre ich skvalitnenie.

Empirické analýzy ekonomického rastu